วันศุกร์ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2554

ใบสมัครงาน


 

APPLICATION FOR EMPLOYMENT

ใบสมัครงาน

กรอกข้อมูลด้วยตัวท่านเอง
(To be completed in own handwriting)ชื่อ           : …………………………………………………………………………………………….………………….…….
Name    
ตำแหน่งที่ต้องการ                                1  .…………………….…….……………………   เงินเดือน  ………………....  บาท / เดือน
Position Applied for            2  ………………………………………………….  Salary                                 Bath / month

Personal information (ประวัติส่วนตัว)
ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่ …………….. หมู่ที่ ……..….  ถนน  ............……………....…….....     ตำบล/แขวง  ……………………..
Present address                     Moo                    Road                                                      District
อำเภอ/เขต  ……………………………………. จังหวัด  ...…………...........…..........      รหัสไปรษณีย์  …………………...
Amphur                                                                 Province                                                                Post code                             
โทรศัพท์  ………........………...............…...….    เพจเจอร์ ...............……...........…….     มือถือ  .......................................
Tel.                                                                         Pager                                                     Mobile
อีเมล์   .…………………………………………………………………………………………………………………………
E-mail
                 อาศัยกับครอบครัว              บ้านตัวเอง                   บ้านเช่า                            หอพัก
                 Living with parent               Own home                  Hired house                    Hiredflat / Hostel

วัน เดือน ปีเกิด ................…………................     อายุ ……................... ปี                        เชื้อชาติ  ………………...............
Date of birth                                                          Age                            Yrs.                      Race     
สัญชาติ  ……………………………................    ศาสนา …………………....................
Nationality                                                             Religion
บัตรประชาชนเลขที่..............…......................      บัตรหมดอายุ  ...……………..............
Identity card no.                                                   Expiration date
ส่วนสูง .................... ซม.                                        น้ำหนัก ................... กก.
Height                      cm.                                       Weight                    kgs.

ภาวะทางทหาร                      ได้รับการยกเว้น                    ปลดเป็นทหารกองหนุน                        ยังไม่ได้รับการเกณฑ์

Military status                       Exempted                             Served                                                   Not yet served
สถานภาพ                              โสด                         แต่งงาน                                  หม้าย                                      แยกกัน  
Marital status                        Single                    Married                                  Widowed                               Separated
เพศ                                         ชาย                                         หญิง

Sex                                         Male                                       FemaleFamily Information  (ประวัติครอบครัว)
บิดา ชื่อ-สกุล .................................................................……....           อายุ ........... ปี  อาชีพ .............................................
Father’s name-surname                                                                    Age          Yrs. Occupation
มารดา ชื่อ-สกุล.........................................................................            อายุ ........... ปี  อาชีพ ............................................
Mother’s name-surname                                                                   Age          Yrs. Occupation
ชื่อภรรยา/สามี ….……………………………… สถานที่ทำงาน ……………….……… ตำแหน่ง ……………….…………
Name of wife / Husband                                    Working Place                                      Position
มีบุตร …………. คน
Number of children
มีพี่น้อง (รวมผู้สมัคร) ............. คน       ชาย ............. คน    หญิง ............. คน เป็นบุตรคนที่ ...............
Number of Members in the family   Male                                        Female                       You’re the child of the family

ชื่อ
Name
อายุ (ปี)
Age
อาชีพ
Occupation

Education (การศึกษา)
ระดับการศึกษา Educational Level
สถาบันการศึกษา
Institution
สาขาวิชา
 Major
ตั้งแต่
From
ถึง
To
มัธยมศึกษาตอนปลาย
High school
ปวช.
Vocational
ปวท. / ปวส.
Diploma
ปริญญาตรี
Bachelor degree
สูงกว่าปริญญาตรี
Post-Graduate
อื่นๆ
Others

Working Experience In Chronological (รายละเอียดของงานที่ผ่าน เรียงลำดับก่อน-หลัง)

สถานที่ทำงาน

Company

ระยะเวลา  Time
ตำแหน่งงาน
Position
ลักษณะงาน
Job description
ค่าจ้าง
Salary
เหตุที่ออก
Reasons of resignation
เริ่ม From
ถึง
To

Language Ability (ภาษา )
ภาษา
Language
พูด (Speaking)
เขียน (Writing)
อ่าน (Reading)
ดี
Good
ปานกลางFair
พอใช้Poor
ดี
Good
ปานกลาง
Fair
พอใช้Poor
ดี
Good
ปานกลาง
Fair
พอใช้Poor
ภาษาไทย  (Thai)

ภาษาอังกฤษ  (English)

ภาษาญี่ปุ่น  (Japan)

อื่นๆ (Other)


Special Ability (ความสามารถพิเศษ)
พิมพ์ดีด       :         ไม่ได้                        ได้                        ทย ............ คำ/นาที               อังกฤษ............ คำ/นาที
Typing                    No                           Yes                         Thai            Words/Minute      English     Words/Minute
คอมพิวเตอร์ :       ไม่ได้                        ได้  ระบุ
Computer              No                           Yes (Please Mention) …………………………………………………………
ขับรถยนต์     :        ไม่ได้                       ได้                            ใบขับขี่เลขที่
Driving                   No                           Yes                         Driving License No. ………………………………………
ความสามารถในการใช้เครื่องใช้สำนักงาน 
Office Machine ……………………………………………………………………………………………………………
งานอดิเรก    :     ระบุ 
Hobbies             Please Mention ………………………………………………………………………………………...
กีฬาที่ชอบ    :    ระบุ 
Favourite SportPlease Mention ………………………………………………………………………………………...
ความรู้พิเศษ  :   ระบุ 
Special knowledge Please Mention ……………………………………………………………………………………
อื่นๆ              :     ระบุ
Others                Please Mention ………………………………………………………………………………………...

สามารถไปปฏิบัติงานต่างจังหวัด       ไม่ได้                       ได้                            อื่นๆ ระบุ …..............................................
I can work up Country                         No                          Yes                         Others (Please Mention)
กรณีฉุกเฉินบุคคลที่ติดต่อได้ แจ้งชื่อ-นามสกุล ……............................................. เกี่ยวข้องกับผู้สมัคร ..........................
Person to be notified in case of emergency                                                        Related to the applicnt as
ที่อยู่ ......................................................................................................................... โทร. ..................................…...
Address                                                                                                                                   Tel.
ทราข่าวการรับสมัครจาก  .........................................................................................................................................
Sources of job information
ท่านเคยป่วยหนักและเป็นโรคติดต่อร้ายแรงมาก่อนหรือไม่?                                          เคย                        ไม่เคย
Have you ever been seriously or contracted with contagious disease?                  Yes                         No
ถ้าเคยโปรดระบุชื่อโรค  ..............................................................................................................................................
If yes, explain fully
ท่านเคยสมัครงานกับบริษัทฯ นี้มาก่อนหรือไม่                                  เคย              ไม่เคย                ถ้าเคย เมื่อไร ?............
Have you ever applied for employment with us before?            Yes               No                      If yer,When?เขียนชื่อญาติ / เพื่อน ที่ทำงานอยู่ในบริษัทฯ ซึ่งท่านรู้จักดี .............................................................................................
Give the name of relatives / friends , working with us known to you
เขียนชื่อ ที่อยู่ โทรศัพท์ และอาชีพของผู้ที่อ้างถึง 2 คน (ซึ่งไม่ใช่ญาติ หรือนางจ้างเดิม) ที่รู้จักคุ้นเคยตัวท่านดี

List name, address, telephone and occupation of 2 references (Other than relatives or former employers) who know you

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
กรุณาแนะนำตัวท่านเอง เพื่อให้บริษัทรู้จักตัวท่านดีขึ้น
Please provide any further information about yourself which will allow our company to know you better
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................


ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความดังกล่าวทั้งหมดในใบสมัครนี้เป็นความจริงทุกประการ หลังจากบริษัทจ้างเข้ามาทำงานแล้วปรากฏว่า ข้อความในใบสมัครงานเอกสารที่นำมาแสดง หรือรายละเอียดที่ให้ไว้ไม่เป็นความจริง บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเลิกจ้างข้าพเจ้าได้โดยไม่ต้องจ่ายเงินชดเชยหรือค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น

I certify all statement given in this application form is true if any is found to be untrue after engagement. The Company has right to terminate my employment without any compensation or severance pay what soever.
                                                                                               

                                ……………………………………..
ลายมือชื่อผู้สมัคร
(Applicants signature)


การพิจารณาว่าจ้าง
ตำแหน่ง  ………………………….  แผนก…………………………..……    เงินเดือน …………………………  ต่อเดือน       
Position                                                 Department                                          Salary                                               Baht/ month   
วันที่เริ่มงาน …………..………….. ค่าใช้จ่ายพิเศษ ……………..……….
Starting date                                         Allowances


                ……………………………                                                    ………………………
                    ฝ่ายทรัพยากรบุคคล                                                                  ผู้อนุมัติ
                Human resource department                                           Authorized signature
                …………./………./……….                                                   ………./………../………


                                                                                                                ………………………..
                                                                                                                   ลายเซ็นผู้สมัครงาน
Signature of Applicant
………../………./……..

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น