วันจันทร์ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2554

การประยุกต์ใช้งานการแสดงผลและรับส่งข้อมูล(ภาษาปาสคาล)
โจทย์ :ให้เขียนโปรแกรมโดยแสดงชื่อ  สกุล  ชื่อเล่น อายุและน้ำหนัก ของตนเอง   (ผู้ตั้งโจทย์  นางสาวกัณณิกา  ถวาย)
Program   Nana;
Var
            Name,surname, nickname: String;
           Age, weight: Integer;
Begin
            Writeln (‘what is your name?’);
            Readln (name);
Writeln (‘what is your surname?’);
Readln (surname);
Writeln (‘what is your nickname?’);
Readln (nickname);
Writeln(‘what is your nickname?’);
Readln(nickname);
Writeln(‘How old are you?’);
Readln(age);
Writeln(‘How much you weight?’);
Readln(weight);
End.


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น